تصمیمات مجمع سال ۱۳۹۷

شرکت تعاونی اعتبار اعضاء و شاغلین سازمان نظام پرستاری استان تهران برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰   جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار اعضاء و شاغلین سازمان      نظام پرستاری استان تهران پیرو آگهی دعوت  مورخ ۴/۴/۱۳۹۷در ساعت ۱۵روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۷ در محل سالن اجتماعات هتل سیمرغ با حضور … ادامه خواندن تصمیمات مجمع سال ۱۳۹۷